NIEUWSBRIEF 2019

E-mail

 

Het was een spannend en boeiend jaar. Nadat de fundering in 2017 was gestort zijn we vorig jaar begonnen met de bouw van een eetzaal, aula annex gemeenschapshuis op het schoolplein van de door de stichting reeds gebouwde middelbare school in Okota. Het lag in de bedoeling dat het gebouw in juli 2019 zou zijn gerealiseerd. Helaas sloeg in maart het noodlot toe. Een hevige storm vernielde een gedeelte van de constructie. Dit bracht natuurlijk extra kosten met zich mee. Maar gelukkig was het CDF ( gemeenschaps ontwikkelings fonds) de school gunstig gezind en namen zij de kosten voor hetstelwekzaamheden voor hun rekening. Snel hervatten daarna de werkzaamheden en kon men doorgaan met het aanbrengen van de metalen dakconstructie. Maar opnieuw deden zich er problemen voor. Er was geen electriciteit meer in de Okota en omgeving. Door de eerdere storm waren diverse electriciteitspalen afgebroken. Dus lag de bouw weer enkele weken stil. Het huren van een generator bracht de oplossing en konden de werkzaamheden weer worden hervat. Eind oktober was het gebouw nagenoeg af. Ramen en deuren geplaatst. Stucwerk aangebracht. Restte nog alleen het afsmeren van de vloer en het schilderwerk. Vanwege de examenperiode in november was het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren op het schoolplein. In december werd de klus geklaard en kan het gebouw bij het begin van het nieuwe schooljaar 2020 in gebruik worden genomen.                                                                                                                            Tijdens mijn bezoek in januari ben ik door een Maasai dorp gevraagd om voor hun kinderen in Olosentu  met hen drie klaslokalen te bouwen. Na het maken van de nodige afspraken ben ik op zoek gegaan naar de financiën om de kosten hiervoor te realiseren.De kosten van deze lokalen bedragen 18.500 euro. Dit omdat de school ver verwijderd is van de stad en daardoor meer kosten met zich mee draagt. Zorgcentrum St Elisabeth te Haelen, waar ik al vele jaren vrijwilliger ben, heeft mij hiervoor een mooi aanbod gedaan. Nu alle zusters van het Klooster zijn overgegaan naar het zorgcentrum mocht ik alle overgebleven meubels verkopen en de opbrengst gebruiken om dit project te financieren. Door deze donatie samen met andere giften en een subsidie van het Missieburo Roermond was het geld binnen 5 maanden bij elkaar gebracht. Daarna is men kunnen beginnen met de bouw van drie klaslokalen voor de Lucia school in Olosentu. Ook deze kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar in januari 2020 in gebruik worden genomen. Voor beide projecten, de eetzaal en de drie klaslokalen, heb ik reeds een uitnodiging ontvangen om bij mijn volgende bezoek de opening te verrichten.

 

NIEUWSBRIEF 2018

E-mail

Een jaar waarin alle verwachtingen zijn overtroffen. Tijdens mijn bezoek in april heb ik samengezeten met het schoolbestuur, ouderraad en de directie van de middelbare school. Hierin hebben we besproken dat het ook mogelijk moet zijn om fondsen in Kenia te werven die de school financieel kunnen ondersteunen in leermiddelen en infrastructuur.  Hiermee waren zij natuurlijk niet bekend. Een van de leden stond op en kondigde aan om in deze iets te organiseren. Enkele dagen later kreeg de school bezoek van de Amerikaanse Ambassadeur in Kenia, Dhr Godek. Ik was verbaasd dat mijn adviezen al snel vruchten deden afwerpen . Na de bezichtiging was de Ambassadeur overtuigd dat er nog het een en ander te doen was om de school en het onderwijs op peil te brengen en schonk de school een aantal computers, leerboeken en voetballen. Deze ervaring heeft het schoolbestuur doen overtuigen om door te gaan met het zoeken naar contacten in Kenia om fondsen te werven om de toekomst van de school te kunnen garanderen. Zo gingen zij ook met mijn twee onderscheidingen naar het Ministerie van Onderwijs en ook dit bezoek wierp zijn vruchten af. Er werden twee extra leerkrachten door de overheid aangesteld. Samen met de voorzitter van het schoolbestuur bracht ik een bezoek aan de Directeur van het Landelijk Gemeenschaps Ontwikkelings Fonds in Nairobi, Dhr Ceasar Ngule. Hier werd overeengekomen dat de boekhouder van de school en een lid van de ouderraad door hen worden opgeleid om binnen Kenia fondsen te werven. Al met al een succesvol bezoek. Eind 2017 is men begonnen met de fundering van de eetzaal, aula annex gemeenschapshuis. Hiervoor was een behoorlijk bedrag nodig. Het wordt een eetzaal van 35 bij 15 meter. Ook ik heb verder niet stil gezeten en heb weer diverse pogingen ondernomen om subsidies te verkrijgen voor dit project. Het heeft geresulteerd in een toekenning van tienduizend euro door de Wilde Ganzen in Hilversum. Hiervoor zijn wij hen natuurlijk veel dank verschuldigd. Samen als sponsoren en grote organisaties kunnen we veel meer bereiken. In September 2018 is men verder met de bouw gestart en geschat wordt dat de eetzaal eind juni 2019 gerealiseerd zal zijn.  Ook werd ik dit jaar benaderd door een Masaai stam uit Olosentu. Dit is een dorp in de Masaai Mara waar de nomaden stammen lang niet geinteresseerd waren in onderwijs en scholing voor hun kinderen. Nu de tijden ook voor deze stam veranderen door het gebruik van mobiele telefoons en andere sociale media dringt het ook bij hen door dat scholing het einde van armoede kan betekenen. Daarom zal ik op hun uitnodiging ingaan en hen een bezoek brengen in januari 2019 om van gedachten te wisselen over de bouw van hun gevraagde klaslokalen.

NIEUWSBRIEF 2016

E-mail

In december 2015 meldden wij u over de twee lokalen die nog gestukadoord en geverfd moesten worden. Het resultaat was verbluffend. De twee lokalen zijn al vanaf het nieuwe schooljaar in gebruik. De bouw van de brug, die verbinding maakt met de twee dorpen Okota en Kongo vordert volgens Afrikaanse begrippen snel. De peilers zijn klaar, nu nog de levering van  de brug en de aanleg van de toegangswegen. Hiervoor dienen we steeds te vertrouwen op de toegezegde overheidssteun die mondjesmaat wordt toegekend. Het lerarenblok in Ndira is klaar. Geschilderd en ingericht. De leraren kunnen nu hier gebruik van maken en komt er weer een extra klas voor de leerlingen beschikbaar. Tevens is in het blok een bibliotheek gevestigd. De middelbare school was aan een nieuwe keuken toe. Iedere dag wordt er voor 450 leerlingen een maatlijd bereid. Hiervoor was de keuken te klein en onhygiënisch. Om de bestaande lemen keuken is een grote stenen keuken gebouwd. Ook is dit jaar een start gemaakt met de planning en fundering van een eetzaal annex aula waar het grote aantal leerlingen hun maaltijden kunnen nuttigen. Tot nu toe moesten de leerlingen onder alle weersomstandigheden buiten eten. Dit is een groot en kostbaar project dat weer gezamelijk met de lokale bevolking en de school gerealiseerd gaat worden.

NIEUWSBRIEF 2017

E-mail

Vele jaren en vele bezoeken verder hebben het mogelijk gemaakt om in verschillende plattelandsdorpen een verschil te maken. Zo zijn er in Okota, Ndira en Kongo geheel nieuwe lagere scholen van leem naar steen gebouwd en is in Okota een geheel nieuwe middelbare school opgezet waarin al honderden kinderen onderwijs hebben genoten. Velen hebben hierna hun studies succesvol voortgezet op colleges en universiteiten. Voor al deze inzet en ondersteuning heeft het Ministerie van Onderwijs in Kenia onze Stichting beloond met een Certificaat van Erkenning in 2009 en een certificaat van Waardering nu in 2017. Twaalf nieuwe lokalen, 1 lerarenblok, 1 slaapzaal voor meisjes, 1 slaapzaal voor jongens, meubilair, boeken en lesmaterialen, diverse toiletten en een geheel nieuwe keuken zijn het resultaat van wat er sinds 2003 is gerealiseerd in samenwerking met het schoolbestuur en de plaatselijke bevolking. Nu rest nog de eetzaal annex aula annex gemeenschapshuis. Hiervoor is al een begin gemaakt met het realiseren van de fundering. Nu de school ook door de overheid is gezien en meer betrokkenheid daarin toont kan de school het volgend jaar wel op eigen kracht verder. Voor de beloofde eetzaal zal de Stichting nog samenwerking en ondersteuning bieden. Natuurlijk zijn er naast ondersteuning in het onderwijs ook andere dorpsprojecten gerealiseerd. Niet te vergeten de apotheeklocatie waar de dorpelingen hun medicijnen kunnen kopen. Nadat deze locatie aan alle verwachtingen voldeed zag een arts er een kans om een dokterspraktijk te beginnen. Zo hoeven de bewoners geen lange afstanden meer af te leggen en is er nu gezondheidszorg in eigen dorp. Het levende dieren project, voor 50 weduwen een melkgeit, heeft de vrouwengroepen in 5 dorpen een ondersteuning gegeven om financieel in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien. Door het doorgeven van de eerste geitjes als nakomelingen heeft de groep zich enorm kunnen uitbreiden waardoor er meer weduwen zijn geholpen. Ook heeft de Stichting een enorme bijdrage geleverd aan sport en ontspanning als invulling van hun vrije tijd. Tientallen voetbalclubs alsmede andere sportteams zijn er opgericht en voorzien van geschonken tenues, schoenen, ballen en bekers. Het waterproject. Voor alle dorpelingen schoon en gezond drinkwater.  Via het microkrediet programma hebben velen hun eigen inkomen kunnen verdienen. Deze projecten kunnen alleen gerealiseerd worden als er voldoende draagkracht en inspanning van de lokale bevolking wordt getoond. Zij blijven verantwoordelijk voor het slagen en in stand houden hiervan. Onze Stichting helpt alleen mensen die zichzelf willen helpen naar een betere toekomst. Deze kansen en hoop moeten we kunnen blijven bieden.

NIEUWSBRIEF 2015

E-mail

In mei zijn de dorpelingen gestart met de bouw van 2 extra klaslokalen voor de middelbare school. Nadat de fundering was gelegd zijn ze aan de slag gegaan met de bouw. We hebben toen alle benodigde materialen naar het schoolplein gebracht waardoor de vaklui ongestoord konden bouwen. Het gaat natuurlijk niet zo snel zoals wij in Nederland gewend zijn. De materialen worden niet met een vrachtwagen aangeleverd maar met ossen en een kar ervoor. Eveneens de watertoevoer gaat niet via een waterleiding maar via emmers en jerrycans vanuit de rivier. Zo moet ook cement handmatig worden vermengd en niet door een betonmolen gedraaid. En wat dacht u van de te winnen rivierzand. Er wordt dus hard gewerkt in de enorme hitte. Nadat de dorpelingen s'ochtends eerst hun eigen land bewerken gaan ze in de middag gezamelijk verder aan het bouwproject. Ook is dit de gegelenheid om de sociale contacten te onderhouden. Dit werd eveneens opgemerkt door een parlementslid. Natuurlijk maakte ik gebruik van zijn aanwezigheid en besprak de noodzaak voor het aanleggen van een nieuwe brug tussen de dorpen Kongo en Okota. Dit ten gunste voor de leerlingen uit Kongo die dagelijks de gevaarlijke Riana rivier moeten oversteken om in Okota naar de middelbare school te kunnen gaan. En warempel, aan mijn verzoek werd gehoor gegeven. De eens weggeslagen brug wordt vervangen. In september waren de 2 lokalen af en moesten nu alleen nog worden gestucadoord en geverfd. Ook dit is een hels karwei als je weinig ervaring hebt. Alles handmatig en op hun eigen manier. Parlementslid Agosthino Neto was zeer verrast hoe ik samen met de dorpelingen projecten tot stand breng die hun leefklimaat en het toekomstperspectief voor de lokale bevolking kunnen verbeteren. Hij beloonde de school met een bijdrage van 5000,= euro om de zo benodigde slaapzaal af te bouwen.Ook werden er 4 lokalen van de lagere school in Ndira in de verf gezet. Zowel binnen als buiten. In Kongo zijn 2 lokalen gestucadoord en geverfd en meerdere lokalen voorzien van ramen en deuren. er is door iedereen hard gewerkt en men ziet steeds meer voordelen van een gezamelijke aanpak. Dit is de winst van ontwikkelingswerk. Samen als gemeenschasp de sterke schouders eronder zetten. Nu is het weer wachten op de resultaten van de onlangs gehouden examens in de diverse scholen. Er worden geen scholen gebouwd om stoelen te verwarmen maar om betere resultaten te behalen. Zo ziet u maar weer. We hebben niet stil gezeten. Er is weer veel werk verzet en we hebben weer veel mensen blij kunnen maken. Zo loopt ook het levende dierenproject nog op volle toeren en biedt de apotheeklocatie een goede gezondheidszorg voor de lokale bevolking. Sport en spel ontwikkelt zich op hoger niveau en onze sportclubs nemen deel aan diverse regionale en provinciale tournooien en met veel succes. Ook zien veel leerlingen de kans, om met de door hun behaalde resultaten op de middelbare school, vervolgonderwijs te volgen, zowel op hoge scholen als op universiteiten. Deze opleidingen worden dan vaak door de overheid betaald als ze voorheen bovengemiddeld hebben gepresteerd. Gelukkig ontving de stichting weer veel steun en omdat op de bankafschriften nooit de adressen van afzenders worden vermeld lukt het ons vaak niet om deze gulle gevers persoonlijk te bedanken en hen een financiëel jaarrapport toe te sturen. Daarnaast proberen wij ieder jaar subsidies te vergaren via grote landelijke organisaties die ook deelnemen aan ontwikkelingsprojecten, maar door de toenemende bezuinigingen van de overheid lopen we daar vaak onze kansen mis. Zo blijven we afhankelijk van de individuele sponsoringen, kleine subsidies, missiecomite, adventsaktie, Stap 'ns op en opbrengsten door het houden van lezingen en de verkoop van artikelen tijdens markten.